Gramatica si vocabular

Gramatică şi vocabular - Nyelvtan és szókincs

Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv - A birtokos névmás és névelő

Cu pronumele şi adjectivul pronominal posesiv te-ai întâlnit de-a lungul lecţiilor, dar încă nu ţi-am explicat nimic. Urmează să discutăm acum.

Eddig érintőlegesen esett szó a birtokos névmásokról és névelőkről, most részletesebben tanulunk róluk

Pronumele posesiv e mai ciudat decât celelalte pronume prin faptul că înlocuieşte atât numele obiectului posedat, cât şi al posesorului:

A birtokos névmás összetett névszó, mert egyszerre jelöli a helyettesített birtokot és annak birtokosát:

Această carte estea mea

  • articolul posesivaînlocuieşte obiectulcarte, iar pronumelemeaînlocuieşte posesorul. Cred că ai înţeles că pronumele posesiv este precedat, întotdeauna, de articolele posesiveal, a, ai, ale, pe care le cunoşti deja.

  • Azabirtokos névelő acarte/ könyvbirtokot, ameanévmás a birtokost helyettesíti. Ezért van az, hogy a birtokos névmás előtt mindig ott van azal, a, ai,alenévelők valamelyike. Erről már esett szó.

Studiază cu atenţie, te rog, tabelul de mai jos:

Tanulmányozd alaposan az alábbi táblázatot:

obiect posedat/ posesor

un singur posesor

mai mulţi posesori

I

II

III

I

II

III

un obiect posedat

masc./ neutru

al

meu

al tău

al său

al

nostru

al

vostru

al lor

fem.

a mea

a ta

a sa

a

noastră

a

voastră

a lor

mai multe obiecte

masc.

ai mei

ai tăi

ai săi

ai

noştri

ai

voştri

ai lor

fem./ neutru

ale

mele

ale

tale

ale

sale

ale

noastre

ale

voastre

ale lor

Se observă că la persoana a III-a, mai mulţi posesori, pronumele posesiv nu are forme proprii, ci împrumută forma de genitiv a pronumelui personal, persoana a III-a, plural:

Harmadik személyben, több birtokos esetén, nincs önálló alakja a névmásnak, a többes III. részes esetű alakjait használja:(al, a, ai, ale)lor.

Pronumele posesiv variază după persoana şi numărul posesorului şi după genul şi numărul obiectului:

A birtokos névmás alakjai a birtokos személye és száma valamint a birtok neme és száma alapján változnak:

Floareaestea mea(a ta, a sa, a noastră, a voastră a lor).

Florilesuntale mele(ale tale, ale sale, ale noastre, ale voastre, ale lor).

Trandafirulesteal meu(al tău, al său, al nostru, al vostru, al lor).

Trandafiriisuntai mei(ai tăi, ai săi, ai noştri, ai voştri, ai lor).

Numai formele proprii ale pronumelui posesiv pot deveni adjective pronominale când determină numele obiectului posedat, cu care se acordă în gen, număr şi caz:

Csak az igazi birtokos névmási alakok kaphatnak névelői szerepet, amikor a birtokjelölő főnév bővítményeivé válnak. Ilyenkor alakjuk nemek, szám és eset alapján változik:

Cartea taeste pe masă.

Adjectivul pronominal posesiv are aceleaşi forme cu pronumele posesiv. Atunci când urmează după un substantiv articulat definit, dispare articolul posesiv:

A birtokos névelő alakjai azonosak a névmás alakjaival. Ha a főnév határozott, a birtokos névelő a főnév mögé kerül:

Casa noastrăeste în centrul oraşului.

Dacă numele obiectului posedat este nearticulat sau articulat nedefinit, adjectivul pronominal posesiv este însoţit de articolul posesiv:

Kétszeres determináció esetén a birtokjelölő főnévhez birtokos névelővel kapcsolódik a birtokos névmás:

Aceastăcasă a noastrăeste în centrul oraşului.

O casă a noastrăeste în centrul oraşului.

Când adjectivul pronominal este antepus substantivului, este, de asemenea, însoţit de articolul posesiv:

Ha a birtokjelölő főnév előtt áll, ugyancsak birtokos névelővel kapcsolódik a főnévhez:

A noastră casăeste în centrul oraşului.

Atenţie! Figyelem

  • Pentru un singur posesor, persoanaa III-a, pronumele şi adjectivul pronominal posesiv sunt, adeseori, înlocuite cu formele de genitiv ale pronumelui personal, persoana a III-a, singular, masculin şi feminin: (al, a, ai, ale)luisau (al, a, ai, ale)ei:

  • Egybirtokos III. személy esetén a birtokos névmás és névelő a személyes névmás birtokos esetű alakjaival is helyettesíthető: (al, a, ai, ale) lui vagy (al, a, ai, ale) ei:

Cartea estea sa– Cartea estea lui– Cartea estea ei

Cartea saeste pe masă./Cartea luieste pe masă./Cartea eieste pe masă.

  • Pronumele posesiv nu-şi schimbă forma după caz. Există doar o excepţie, la plural, datorită articolului posesiv, la forma de genitiv-dativ:alor mei, alor tăi, alor săi, alor noştri, alor voştri:

  • A birtokos névmás alakja névszóragozás esetei szempontjából változatla. Egyetlen kivétel van, többes számban, részeshatározói esetben: alor mei, alor tăi, alor săi, alor noştri, alor voştri:

Le-am datalor meitelefon.

Casa alor tăie foarte mare.

  • Formele pronumelui personal care înlocuiesc pronumele sau adjectivele pronominale posesive sunt întotdeauna pronume! Ele nu pot fi niciodată adjective pronominale!

  • A személyes névmások, amelyek a birtokos névmások illetve névelők helyettesítésére szolgálnak, csak és kizárólag névmási értékűek lehetnek! Soha nem névelők!